ผักและผลไม้ปลอดภัย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ผักและผลไม้ปลอดภัย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

โดยอาจารย์สุธรรม จันทร์อ่อน ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561
และผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปลักไม้ลายภาพ : อาจารย์สุธรรม จันทร์อ่อน
ภาพ : รางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561


ผักและผลไม้ปลอดภัยของอาจารย์สุธรรม จันทร์อ่อน ผ่านการรับรองความปลอดภัยจาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


ภาพ : ใบรับรองจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพ : ใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


รายการสินค้าที่มีจำหน่ายในร้านสพาร์
•ผักสลัด เรดโอ๊ค
•ผักสลัด กรีนโอ๊ค
•ผักสลัด กรีนคอส
•ผักบุ้งจีน
•แตงกวา
•แตงร้าน
•ถั่วฝักยาว
•ผักกวางตุ้ง
•ผักคะน้า
•ผักกาดขาว
•ผักโขมเขียว
•มะเขือยาว
•มะเขือเปราะ
•พริกชี้ฟ้า
•พริกขี้หนู
•ผักชีไทย
•มะนาว
•กล้วยน้ำว้า
•กล้วยหอม

สาขาที่มีจำหน่ายสินค้า
•สาขา พระราม 2 กม.12 
•สาขา กาญจนาภิเษก
•สาขา บางบัวทอง 2
•สาขา เอ็ม ทาวเวอร์
•สาขา ศรีนครินทร์
•สาขา เทพารักษ์ กม.11
•สาขา กาญจนาภิเษก กม,41
•สาขา รามคำแหง 164
•สาขา ราชพฤกษ์ 2
•สาขา กาญจนาภิเษก 2
•สาขา ร่มเกล้า
แผนที่สาขาสพาร์ : https://goo.gl/rA97v7ภาพ : แปลงปลูก
ภาพ : แปลงปลูก
ภาพ : แปลงปลูก
ภาพ : แปลงปลูก
ภาพ : สถานที่คัดบรรจุสินค้า
ภาพ : สถานที่คัดบรรจุสินค้า


ประวัติอาจารย์สุธรรม จันทร์อ่อน
อาจารย์สุธรรม จันทร์อ่อน ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลา 17 ปี สามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น โดยดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรบนพื้นที่ 17 ไร่ ประกอบด้วย การปลูกข้าว การปลูกพืชผักผสมผสาน ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร การเลี้ยงไก่ เป็ด ปลา กุ้งก้ามแดง ทำการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ และโรงสีข้าว

ผลผลิตทางการเกษตรได้รับการรับรองความปลอดภัยจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงเกณฑ์การรับรองแบบ GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ IFOAM, Organic Thailand และ PGS (ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน) นอกจากนี้ยังมีการวางแผนและจัดการผลผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จึงทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของตลาด เนื่องจากผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ส่งผลให้มีตลาดที่แน่นอนในการรับซื้อผลผลิต และเพิ่มอำนาจในการเจรจาต่อรองด้านราคาของผลผลิต รวมทั้งมีการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตโดยการแปรรูปอีกทางด้วย

ผลงาน
• เป็นผู้นำเมล็ดพันธุ์มะละกอจากต่างประเทศมาผสมกับมะละกอพื้นบ้านของไทย จนได้มะละกอพันธุ์ปลักไม้ลาย หรือชื่อทางการค้า คือ มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ในปัจจุบัน สามารถขยายพื้นที่การปลูกทั่วประเทศทำให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง

• การปลูกผักผสม 9 ชนิด ในแปลงเดียว โดยเน้นการปลูกผักที่มีอายุไล่เลี่ยกัน สามารถดูแลพึ่งพากันได้ เพื่อลดการใช้น้ำในแปลงปลูก ป้องกันแมลงศัตรูพืชได้โดยธรรมชาติ

• คิดค้นวิธีการเลี้ยงไก่อินทรีย์ โดยวิธีเลี้ยงปล่อยในสวนไผ่ให้หากินตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นการได้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างต้นไผ่และไก่

• ผลิตอาหารปลอดภัยบริโภค ทำให้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรค สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีต้นทุนอาชีพที่ต่ำลง มีการวางแผนการผลิตจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

• เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการปลูกขายมาเป็นผู้บริโภคเองเป็นลำดับแรก เหลือแบ่งปัน และจำหน่าย จำหน่ายผลผลิตที่แปรรูปแล้ว ทำให้เกิดการสร้างแรงงานและผลผลิตที่มีมูลค่าเพิ่ม ลดการนำเข้าปัจจัยการผลิตภายนอก

• มีการรวมกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ปลักไม้ลาย กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ (ประกอบด้วยเกษตรกรในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) โดยใช้พื้นที่ศูนย์เป็นแหล่งรวบรวมและจัดจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มและเครือข่ายสู่ตลาดชุมชน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าและโรงแรม นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มต่างๆ อาทิกลุ่มผู้ปลูกฟักข้าว ชมรมครูบัญชีหมอดินอาสา ฯลฯ ขยายเครือข่ายจากระดับท้องถิ่นเป็นระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และภูมิภาค

• จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลักไม้ลาย เพื่อเป็นที่ศึกษาดูงานของเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า ประเทศลาว และประเทศภูฏาน โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ได้เดินทางไปเป็นที่ปรึกษาในการเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษและมีการทำวิจัยร่วมกันในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และยังมีการเผยแพร่ทั้งในหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน์ อย่างแพร่หลายภาพ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปลักไม้ลาย
ภาพ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปลักไม้ลาย
ข้อมูลจาก  : https://www.moac.go.th/philosopher-philosopher-preview-401291791792

ที่ SPAR เรามุ่งมั่นคัดสรรสินค้าคุณภาพดี
มายาวนานกว่า 80 ปี

 • ความเป็นเลิศ
  ในมาตรฐานสินค้าอาหารสด
 • ความมุ่งมั่น
  คัดสรรเพื่อคุณภาพที่ดีกว่า
 • การดูแล
  ลูกค้าทุกคนเหมือนคนพิเศษ
 • ความคุ้มค่า
  คุ้มราคา ทุกครั้งที่ใช้บริการ